27 de gen. 2015

L'oració composta

Objectius

1. Entendre el concepte d’oració composta.

2. Identificar les classes d’oració composta.

3. Diferenciar entre coordinació, juxtaposició i subordinació.

4. Reconéixer els diferents tipus d’oracions coordinades i els nexes coordinants.

5. Entendre els diferents tipus de subordinades adjectives.

6. Identificar els diferents tipus de subordinades substantives.

7. Entendre la diferència entre els tipus de proposicions subordinades adverbials.

8. Entendre la diferència entre els diferents tipus de proposicions subordinades de relació lògica.

9. Reconéixer les diferents proposicions subordinades en una oració composta i les funcions que poden fer en la proposició principal.

10. Construir oracions gramaticalment correctes.

11. Eradicar les interferències sintàctiques del castellà.

Informació teòrica: Unitat 7 del llibre de text de Teresa Canós i Montserrat Ferrer (2009), Nou vents. Valencià llengua i literatura 2, editorial Castellnou

Continguts

1. L’oració complexa i l’oració composta

2. L’oració complexa

3. Proposicions inserides substantives

4. Proposicions substantives introduïdes per la conjunció completiva que

5. Proposicions substantives interrogatives

6. Proposicions substantives d’infinitiu

7. Proposicions substantives de relatiu

8. Proposicions inserides adjectives

9. Proposicions inserides adverbials

10. Proposicions circumstancials

11. Proposicions quantitatives

12. L’oració composta

13. Proposicions coordinades

14. Proposicions copulatives

15. Proposicions disjuntives

16. Proposicions adversatives

17. Proposicions distributives

18. Proposicions explicatives

19. Proposicions continuatives

20. Proposicions subordinades

21. Proposicions causals

22. Proposicions consecutives il·latives

23. Proposicions condicionals

24. Proposicions concessives

25. Proposicions finals

RECORDEM ALGUNS ELEMENTS QUE JA S’HAN VIST ANTERIORMENT

CONJUNCIONS

Les conjuncions enllacen diversos elements d’un enunciat. Exemple: Quan obre la boca ensenya una dentadura quasi perfecta, però quan comença a parlar totes les dents li ballen i et fa patir.

DE COORDINACIÓ

copulatives (uneixen elements),disjuntives (indiquen opció obligada), adversatives (indiquen contrarietat o oposició), continuatives (indiquen successió), il·latives (infereixen un fet d’un altre)

DE SUBORDINACIÓ

temporals (quan, ara que, tan prompte com...), de lloc (on), de manera (així com, tal com...), comparatives (tant com, tal com...), consecutives (de manera que, així doncs...), causals (perquè, car, ja que...), condicionals (si, mentre, només que...), concessives (encara que, per més que...).

Reviseu i amplieu aquesta informació en la unitat 1 del llibre de text.

LA UTILITAT DELS ENLLAÇOS EN LA REDACCIÓ

Enllaços amb què podem concloure el text

Hi ha indicadors textuals que serveixen d’ajuda i d’orientació en la lectura. Els enllaços següents ens ajuden a saber que el text és a punt d’acabar:

per tant, en conclusió, fins al punt que, de manera que, en conseqüència, així que, així, llavors...

- Enllaços amb què podem alentir el ritme de la lectura

Alguns mots d’enllaç ens marquen una certa disminució en la velocitat de lectura perquè introdueixen una idea que precisa d’alguna informació relacionada amb les que han aparegut anteriorment.

ara bé, però, així i tot, quan, fora que, a pesar de, malgrat, si, encara que, així i tot, encara que, sempre que, mentre que, comptant que, tant és així que, sinó que, només que, sempre que, a condició que, en canvi, d'altra banda...

- Enllaços que mantenen l'atenció en el text

Per a la redacció, és important conéixer la utilitat d’alguns mots d’enllaç que relacionen i ajunten les idees que apareixen en un text. Per mantenir l’atenció de la lectura podem emprar paraules com:

també, així mateix, és a dir, segons, perquè, vist que, com que, a causa de, atés que, així com, quant a, a més, perquè, més, encara més, igualment...

CONSULTEM BIBLIOGRAFIA

En acabar els exercicis del llibre de text podeu ampliar informació. Recordeu que teniu manuals de consulta en xarxa i que, en la major part dels casos, us podeu baixar el pdf corresponent per a la vostra consulta particular.

Gramàtica zero, publicada per Servei de Política Lingüística (SPL) de la Universitat de València.

La Gramàtica zero és un treball de l’Àrea de Terminologia i Llenguatge Científic del SPL que resol de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i, tal com declara el seu subtítol (El millor ús amb la mínima gramàtica), pretén guiar en el millor ús de la llengua amb la mínima gramàtica. Aborda els dubtes lingüístics més importants i recurrents en la construcció de les frases i mira de solucionar-los amb tan poca terminologia tècnica com és possible. Ben al contrari, ofereix explicacions accessibles a tothom i aporta el suport d’una notable gamma d’exemples, amb una presentació gràfica que permet visualitzar d’un colp d’ull les solucions.

Gramàtica normativa valenciana, publicada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

- Botó d’ajuda del SALT. El SALT és el traductor i corrector del departament de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació. En l’apartat d’ajuda, disposa d’informació lingüística per a resoldre dubtes d’expressió, tant orals com escrits, a l’hora d’expressar-se en valencià.

I per al català oriental, també podeu consultar:

- La Gramàtica catalana de Pompeu Fabra en format pdf i la web de la Gramàtica de la llengua catalana, publicades per l'IEC.


AMPLIEM ELS EXERCICIS

Pràctiques sobre l'oració

- Classificació de les oracions: pàgines 182-183 del llibre de text.
- Correcció errades gramaticals: pàgines 185-186 del llibre de text.
- Anàlisi d'oracions inserides: pàgines 187-190 i 191 del llibre de text.
- L'oració composta i els nexes (conjuncions): pàgina 193.
- L'oració subordinada i els nexes (tipus d'oracions, les conjuncions i correcció errades gramaticals): pàgines 195-203

Si voleu practicar un poc més i realitzar més exercicis, en trobareu en diferents webs:

* De repàs i ampliació

-Tipus d’oracions amb la teoria corresponent i el solucionari en pdf.

Segon de bat.

- En l’apartat d’activitats, especialment M2 i M3, columna de l’esquerra del blog de M. Àngels Bosch.

- Galí: aprenentatge en línia, morfosintaxi, aprofundiment, obligació i probabilitat.

- Recursos de llengua. Amb exercicis de comprovació sobre el tipus d’oració, exercicis d’aparellar, exercicis de resposta múltiple...

- Un tramvia anomenat text. 1 exercici d’identificació d’oracions subordinades amb les solucions.

- Blog d’Arnau Torra.

Apunt anteriorment al blog LLIMA (La Comunidad, 4 de març de 2014. El país)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.